Rehabilitació i Rehabilitació energètica Serveis

Servei destinat a propietaris, comunitats de veïns o empreses responsables amb el seu patrimoni.

La conservació, les actuacions de millora i el manteniment dels edificis són en si mateixos un criteri de sostenibilitat.

Rehabilitació

El propietari d'un edifici està obligat a conservar-lo en correctes condicions de seguretat, salubritat i funcionalitat. Un mal ús i / o una manca de manteniment de l'edifici provoquen el seu envelliment prematur amb la conseqüent pèrdua del seu valor funcional, patrimonial i estètic i pot arribar a invalidar les garanties de les assegurances.

La mala conservació de l'edifici pot generar situacions de risc als usuaris del mateix i a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. Un correcte manteniment periòdic de l'immoble redueix despeses, en ser menys costosa i molesta la prevenció que la reparació.

En els edificis existents la falta de manteniment acumulat ha suposat que els edificis presentin deficiències que han de ser corregides a través d'un procés que implica:

 • Conèixer l'edifici a través d'inspeccions tècniques, recopilació de dades i, si és el cas, aixecament de plànols per conèixer el seu estat de conservació, detectar les deficiències o lesions existents, establir la seva gravetat i en funció d'aquesta definir i prioritzar les actuacions correctores. Un primer pas podria ser realitzar una Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE).
 • Intervenir: Redacció del Projecte de rehabilitació que reculli, defineixi i quantifiqui les actuacions correctores a realitzar. El projecte és indispensable per poder valorar el cost de les obres de rehabilitació. És aconsellable sol·licitar diversos pressupostos a diverses empreses constructores que efectuïn les seves ofertes sobre el mateix projecte i possibilitar així la comparació de les mateixes.
 • Mantenir l'edifici, sigui nou o rehabilitat, a través de la definició d'un Pla de manteniment que estableixi un calendari de les revisions i / o actuacions periòdiques per garantir el seu correcte estat de conservació permanent. Aquest calendari s'ha d'acompanyar d'unes Instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i de les instal·lacions.
 • Documentar: totes les inspeccions prèvies, obres, operacions periòdiques de manteniment i tot tipus d'incidències que afectin a l'edifici es faran constar documentalment, i el representant de la propietat o comunitat de propietaris ha d’arxivar-ho configurant El Llibre de l'Edifici.

Rehabilitació energètica

Actualment no s'entén una actuació de rehabilitació en un edifici sense tenir en compte la possibilitat d'incorporar millores que afavoreixin l'estalvi energètic, la millora de l'eficiència energètica del mateix o la incorporació d'energies renovables. Tot això contribueix no només a disminuir les emissions de CO2 derivades de l'ús de l'edifici sinó que millora la qualitat de vida i el benestar dels usuaris.

-  Auditoria energètica per a la incorporació de millores en els edificis: Les intervencions de rehabilitació energètica s'han d'iniciar mitjançant una anàlisi de l'edifici, de la seva envoltant tèrmica així com de les instal·lacions i el perfil d'ús de l'activitat que allà es desenvolupi. Un primer pas podria ser realitzar una Certificació energètica de l’edifici.

- Les intervencions de millora poden ser integrals o parcials en els següents àmbits:

 • Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica (aïllament de façanes, cobertes, substitució de vidres i finestres ...) per disminuir la demanda energètica de l'edifici.
 • Estratègies de control passiu de la temperatura interna de l'edifici a través de proteccions solars i aprofitament de la ventilació natural creuada.
 • Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació.
 • Substitució d'energies convencionals per energies renovables.
 • Disminució del consum d'aigua de l'edifici.

-  Acompanyament en la tramitació de subvencions obertes per les administracions:

 • Programa d'Ajuts per a la Rehabilitació Energètica d'Edificis Existents (PAREER-CREIX).
 • Ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges a Barcelona.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!