Informes i Certificats

Servei destinat a empreses propietaris individuals o comunitats de propietaris, administradors de finques i gestors d'edificis.

ITE, Inspecció tècnica d'edificis.

Introducció

La Inspecció Tècnica dels Edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l'edifici realitzada per un tècnic competent que es prendrà com a base per a realitzar l'Informe del seu estat de conservació.

La finalitat d'aquesta inspecció és instituir un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

La ITE queda regulada a Catalunya pel Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

Per facilitar la gestió de tot el procés hem creat el servei ITE Management que podeu consultar en el següent link:  aye_ite-management_cat

Fases de la ITE

 1. Visites d'inspecció visual tècnica als elements comuns de l'edifici a través de l'accés als mateixos i a totes les entitats existents (habitatges, locals, garatges, etc.)
 1. Elaboració de l'Informe ITE mitjançant el Portal Generador de l'ITE de la Generalitat de Catalunya.
  En l'Informe ITE es definirà l'estat de conservació de l'edifici detectant i qualificant les deficiències en funció de la seva gravetat. Així aquestes podran ser lleus, Importants, greus o molt greus.
 1. Sol·licitud del Certificat d'aptitud a la Generalitat de Catalunya que ho emetrà en funció de les deficiències i amb un termini de validesa determinat:
Tipus de deficiènciesCertificat AptitutValidesa
Sense deficiències o LleusAPTE10 anys
Deficiències ImportantsAPTE PROVISIONAL6 anys
Deficiències greus o molt greus amb mesures cautelars executadesAPTE CAUTELARMENT3 anys
Deficiències greus o molt greus sense mesures cautelars executadesDENEGAT 
 1. En funció del tipus de deficiències de l'informe ITE (Molt greus, greus o Importants), redacció d'Informes de verificació que acreditin que el Certificat d'Aptitud manté la seva vigència en els terminis que determina l'Informe ITE i que seran els següents:
  • Deficiències molt greus o greus: 12 mesos (o inferior si es reflecteix a  l’IITE)
  • Deficiències Importants: 2 anys
 1. Elaboració i aprovació del Programa de Rehabilitació per part de la propietat que contingui la proposta d'intervencions necessàries per a esmenar les deficiències i els costos orientatius. En funció de les deficiències els terminis per aprovar el Programa de rehabilitació són:
  • ITE amb deficiències lleus o Importants: 1 any
  • ITE amb deficienciasGraves o molt greus: 6 mesos
 1. Formalització del Llibre de l'Edifici.

Obligatorietat

Tots els edificis d'habitatges s'han de sotmetre a la Inspecció Tècnica abans dels 45 anys d'antiguitat prenent com a data la que consta en el cadastre.

Segons el DECRET 67/2015, de 5 de maig, per a fomentar  el Deure de conservació, Manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant els inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

El Decret regula la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges i la programació de les inspeccions segons l'antiguitat de l'edifici:

Edificis plurifamiliars
AntiguitatData límit
Entre 1951 i 196031/12/2015
Entre 1961 i 197131/12/2016
A partir de 1971Quan compleixi 45 anys

* Edificis anteriors a 1951 quedaven regulats pel Decret anterior i ja haurien d'haver-la passat abans del 2015.

Habitatges unifamiliars
AntiguitatDat límit
Anteriors 190031/12/2016
Entre 1901 i 193031/12/2017
Entre 1931 i 195031/12/2018
Entre 1951 i 196031/12/2019
Entre 1961 i 197531/12/2020
A partir de 1975Quan compleixi 45 anys

* Els habitatges unifamiliars amb Cedula d'habitabilitat vigent en el moment de complir 45 anys hauran de presentar l'Informe ITE en la data que aquesta caduqui.

CEE, Certificat d'eficiència energètica

Introducció

La certificació energètica dels edificis proporciona informació útil als ciutadans i empresaris que vulguin comprar o llogar un edifici exposant les característiques energètiques del mateix.

Permet que els interessats puguin valorar si l'edifici que consideren comprar o llogar té les característiques energètiques adequades, i conèixer la despesa energètica aproximada que representarà al cap de l'any.

 

Fases del certificat d' Eficiència energètica

 • Inspecció de presa de dades: aixecament de plànols, característiques constructives de l'envolupant (murs, obertures, cobertes, terres), característiques de les instal·lacions.

 • Elaboració del Certificat eficiència energètica d'edificis existents mitjançant eines reconegudes.

 • Recomanacions sobre les millores que es poden fer per obtenir un comportament energètic més eficient.

 • Elaboració de l'informe final i presentació de sol·licitud de l'Etiqueta de Certificació d'Eficiència energètica a la Generalitat de Catalunya.

Obligatorietat

 • Els Edificis de nova construcció. Des del 1 novembre 2007

 • Els Edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S'entén per part d'un edifici la unitat, planta, habitatge o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent. Des de l'1 juny 2013.

 • Els Edificis o parts d'edificis existents en què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 500 m² i que siguin freqüentats habitualment pel públic i des del 9 juliol 2015 quan la seva superfície útil total sigui superior a 250m², i des al 31 de desembre del 2015, quan la superfície útil total sigui superior a 250m² i estigui en règim d'arrendament

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!