Arquitectura i Urbanisme sostenible Serveis

Disseny, planificació i execució d'edificis amb criteris d'adaptació a l'entorn (aprofitant les tècniques constructives més adequades al lloc i al clima), l’ús responsable dels recursos naturals disponibles (energia, aigua i materials) i elecció de materials saludables, naturals i / o reciclats.

Les nostres intervencions comencen abans de tot amb una anàlisi prèvia i un disseny optimitzat, tenint en compte l'aspecte "passiu" de les solucions bioclimàtiques: orientació, adaptació al lloc, utilització de la inèrcia tèrmica i de la ventilació natural com a recursos principals a l'hora d’aconseguir el confort i l’estalvi energètic. Edificis que necessiten la mínima contribució energètica perquè han estat pensats i dissenyats per ser eficients i aprofitar al màxim els avantatges del lloc i de l'exposició.

Eficiència energètica

Disseny, planificació i execució d'Edificis eficients energèticament, orientant-lo cap a un edifici d'Energia gairebé nul·la. Acció d'àmbit local per aconseguir un objectiu global com el de la COP21 de París 2015, de no incrementar la temperatura mitjana global del planeta en més de 2ºC respecte l'època preindustrial. Això requereix la millora de l'eficiència energètica dels edificis, entre d'altres accions de mitigació del canvi climàtic.

Els Edificis d'energia gairebé nul·la (NZEB) són aquells edificis en els quals el consum energètic es redueix al mínim necessari. Gràcies a una fase de disseny en la qual s'analitzen detalladament les possibles contribucions passives de l'entorn i del propi edifici, es desenvolupen les solucions constructives per disminuir la demanda energètica del mateix i es dóna prioritat a l'ús d'equips eficients i / o energies renovables. D'aquesta manera s'aconsegueix disminuir el consum energètic en la fase d'ús de l'edifici, beneficiós tant per als usuaris com per al planeta. Construir edificis que consumeixen menys significa una reducció significativa de les emissions de CO2 mitigant l'efecte hivernacle

 

Bioconstrucció

La Bioconstrucció es basa en l’elecció de tècniques constructives i materials saludables, naturals i / o reciclats, per tal de generar ambients interiors sans per a les persones que els ocupen i que al mateix temps no perjudiquen el medi ambient. Les millors prestacions en aquest sentit les ofereixen els materials naturals, per la seva compatibilitat amb l'organisme humà i per la seva toxicitat baixa o nul·la.

Les tècniques de bioconstrucció que es basen en l'ús de materials naturals, ajuden a preservar el nostre entorn i a millorar la qualitat de l'aire interior amb l'absència de contaminants, el confort higromètric i l'absència de radiacions. Contribueixen a millorar la qualitat de la nostra vida respectant al mateix temps els equilibris de la natura. En definitiva, compatibilitzen el just desenvolupament de l'activitat humana amb la vida del planeta.

 

 

Urbanisme sostenible

A gran escala, tot això es tradueix en fer una planificació urbana atenta, amb criteris de sostenibilitat ambiental, econòmica i social. Les normatives urbanístiques, la presència d'infraestructures, la disponibilitat de recursos i la densitat òptima de població, determinen uns condicionants a l'hora de triar un emplaçament que s'han de tenir en compte en tot moment. Dissenyar i pensar les nostres ciutats amb criteris de sostenibilitat, aprofitant al màxim les possibilitats de desenvolupament de la qualitat ambiental amb un cost mínim per a l'entorn tindrà una repercussió importantíssima sobre les ciutats i l'economia del futur.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!